Informacje dla autorów

Wydrukuj tę stronę |

Oświadczenie autora
Author's declaration

'Biuletyn Uniejowski' (ISSN: 2299-8403 ; eISSN: 2449-8319) jest wydawany w nakładzie 300egz. 'Biuletyn Uniejowski' publikowany jest w otwartym dostępie na licencjach Creative Commons BY-NC-ND (Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez Utworów Zależnych). Wszystkie wydania 'Biuletynu Uniejowskiego' (B.U.) dostępne są w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego. 'Biuletyn Uniejowski' jest indeksowany w bazach:

Zachęcając Państwa do publikowania w Biuletynie Uniejowskim prosimy o uwzględnienie poniższych wymogów:

Forma i objętość publikacji:

  • artykuł do 15 standardowych stron;
  • artykuł przeglądowy do 10 stron;
  • notatki i sprawozdania do 5 stron.

Teksty prosimy nadsyłać zarówno w formie wydruku na papierze (format A-4, strony ponumerowane), jak i w formacie elektronicznej, na płycie CD-R (najlepiej w formacie Word for Windows) lub pocztą internetową.

Do tekstu artykułu należy załączyć:

  • krótką informację biograficzną (imię i nazwisko autora, tytuł i stopień naukowy, miejsce zatrudnienia oraz ewentualnie wykaz pełnionych funkcji);
  • abstrakt o objętości nie większej niż 200 słów w języku polskim i angielskim;
  • wykaz słów kluczowych określających tematykę artykułu w języku polskim i angielskim.

Ilustracje powinny zawierać tytuł i kolejną numerację. Należy jasno oznaczyć miejsce zamieszczenia tabel, rycin i zdjęć w tekście. Wszystkie diagramy, mapy, schematy itp. oznaczone jako ryciny (ryc.), powinny zostać przygotowane w takiej formie, aby możliwa była ich bezpośrednia reprodukcja.

Szczegółowe wytyczne dotyczące redakcji artykułów w Biuletynie Uniejowskim.

Warunkiem opublikowania artykułu jest przeniesienie praw autorów na rzecz czasopisma/wydawcy (szczegóły określone w umowie ze współautorami). Gotowe teksty należy przesyłać na adres redakcji:

Redakcja Biuletynu Uniejowskiego
Wydział Nauk Geograficznych ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź
e-mail:

W celu uniknięcia przypadków nierzetelności naukowej (‘ghostwriting’, ‘guest authorship’) do tekstów nadsyłanych do druku w ‘Biuletynie Uniejowskim’ należy dołączyć informację o wkładzie autora (autorów) w przygotowanie artykułu (autorstwo koncepcji, założeń, metod, itp.), przy czym za podanie tych informacji odpowiedzialna jest osoba zgłaszająca opracowanie do publikacji. Przypadki nierzetelności naukowej będą ujawniane zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wszystkie artykuły publikowane w Biuletynie Uniejowskim są recenzowane.