Spotkania promocyjne

Wydrukuj tę stronę |

16 grudzień 2015

Spotkanie promocyjne "Biuletynu Uniejowskiego" tom IV


4 grudnia 2015 r. na zamku w Uniejowie miało miejsce spotkanie promocyjne tomu 4 czasopisma naukowego „Biuletyn Uniejowski” wydawanego od 2012 r. w ramach współpracy Samorządu Miasta i Gminy Uniejów z Wydziałem Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Spotkanie zostało ubarwione koncertem muzyki poważnej w wykonaniu Duetu Muzycznego „Fiore” – Marii i Joanny Tomala.

Gości powitał Burmistrz Uniejowa Józef Kaczmarek, który podkreślił, że czasopismo naukowe „Biuletyn Uniejowski” jest cennym źródłem wiedzy związanej z obszarem gminy Uniejów, z którego korzystają różne grupy społeczne – środowisko akademickie i społeczność lokalna województwa łódzkiego. Gospodarz Gminy podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w prace nad wydawaniem „Biuletynu Uniejowskiego” – Zespołowi Redakcyjnemu, a szczególnie Pani Redaktor Naczelnej, profesor Elżbiecie Kobojek. Burmistrz wyraził także słowa wdzięczności autorom, których artykuły zostały opublikowane we wszystkich dotychczas wydanych tomach „Biuletynu Uniejowskiego”, a szczególnie tym, którzy napisali artykuły do tomu czwartego.

Pani Redaktor Naczelna czasopisma dr hab. Elżbieta Kobojek, prof. UŁ przybliżyła owocną współpracę z władzami samorządowymi gminy Uniejów oraz najnowszy tom czasopisma. Profesor Kobojek odczytała również uroczysty list od Dziekana Wydziału Nauk Geograficznych, Profesora Tadeusza Marszała, który wyraził satysfakcję z dotychczasowej współpracy oraz pogląd, że „publikacja jest wzorcowym przykładem dbałości władz samorządowych o właściwie pojęty rozwój, odwołujący się do budowania świadomości lokalnej opartej na wiedzy”.

Tom 4 „Biuletynu Uniejowskiego” jest najbardziej obszernym ze wszystkich dotychczas wydanych tomów – na 233 stronach znalazło się 15 artykułów z różnych dziedzin nauki, m.in.: historii, urbanistyki, gospodarki przestrzennej, ekonomii, biologii i geografii. Na spotkanie promocyjne przybyli członkowie Zespołu Redakcyjnego oraz większość autorów artykułów opublikowanych w tomie 4, z których wybrani przedstawili swoje artykuły w formie referatów. Byli to:

  • dr inż. arch. Anna Wojnarowska („Przestrzeń publiczna Uniejowa”),
  • dr Tomasz Figlus („Rozwój układu ruralistycznego Spycimierza na tle dziejów osadnictwa w świetle badań geograficzno-historycznych i archeologicznych”),
  • dr hab. Zofia Wilk-Woś, prof. SAN („Zamek arcybiskupów gnieźnieńskich w Uniejowie w XV wieku w świetle źródeł pisanych”),
  • dr Piotr Szkutnik („Spór mieszczan w Uniejowie o fajkę z tytoniem w 1763 roku”),
  • dr Błażej Chmielecki i dr hab. Leszek Kucharski, prof. UŁ („Dendroflora cmentarzy w gminie Uniejów – stan i problemy ochrony”).

Zapraszamy Państwa do lektury artykułów publikowanych w „Biuletynie Uniejowskim”.

Tekst: Karolina Smętkiewicz (Zespół Redakcyjny „Biuletynu Uniejowskiego”, UM Uniejów)
Zdjęcia: arch. UM Uniejów