Procedura recenzowania

Wydrukuj tę stronę |

Nadsyłane do publikacji w ‘Biuletynie Uniejowskim’ prace są wstępnie oceniane przez redakcję czasopisma pod względem formalnym i zgodności z profilem merytorycznym wydawnictwa. Następnie artykuły zostają skierowane do recenzentów, specjalistów w danej dziedzinie. Prace oceniane są w sposób poufny i anonimowy (na zasadach ‘double-blind review’). Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego (zob. „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011).

Recenzje przygotowywane są w formie pisemnej i zawierają informację, czy artykuł nadaje się do publikacji w przedstawionej wersji, czy wymaga korekty lub też czy recenzowany tekst nie nadaje się do publikacji.

Formularz recenzji opublikowany jest na stronie internetowej czasopisma. Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego:

 • do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji,
 • autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process); w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji,
 • pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia,
 • kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma,
 • nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane.

Raz w roku czasopismo publikuje na stronie internetowej listę współpracujących recenzentów. Grupę recenzentów tomów 5, 6 i 7 'Biuletynu Uniejowskiego' (2016-2018) stanowią:

 • ,
 • Mădălina-Teodora Andrei (Uniwersytet Spiru Haret, Bukareszt, Rumunia),
 • Tadeusz Andrzejczyk (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Polska),
 • Ewa Andrysiak (Uniwersytet Łódzki, Polska),
 • ks. Kazimierz Dąbrowski (Archiwum Archidiecezjalne w Łodzi, Polska),
 • Volodymir Demczenko (Instytut Badań Regionalnych, Lwów, Ukraina),
 • Oleksandra Dyda (Uniwersytet Narodowy Politechnika Lwowska, Ukraina),
 • Jerzy Dzieciuchowicz (Uniwersytet Łódzki, Polska),
 • Maciej Franz (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska),
 • Piotr Gołdyn (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska),
 • Joanna Jędruszkiewicz (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska),
 • Dariusz Klemantowicz (Uniwersytet Łódzki, Polska),
 • Ewelina Kostrzewska (Uniwersytet Łódzki, Polska),
 • Remigiusz Kozłowski (Uniwersytet Łódzki, Polska),
 • Agnieszka Krzyżewska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska),
 • Hanna Kurowska (Uniwersytet Zielonogórski, Polska),
 • Iryna Lukomska (Politechnika Lwowska, Ukraina),
 • Andrzej Łachacz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska),
 • Tadeusz Markowski (Uniwersytet Łódzki, Polska),
 • Oksana Morklyanyk (Politechnika Lwowska, Ukraina),
 • ks. Mieczysław Różański (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska),
 • Agnieszka Rzeńca (Uniwersytet Łódzki, Polska),
 • Oleg Shablij (Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franko, Ukraina),
 • Jadwiga Sienkiewicz (Instytut Ochrony Środowiska PIB w Warszawie, Polska),
 • Dorota Sikora-Fernandez (Uniwersytet Łódzki, Polska),
 • Alicja Szymczak (Uniwersytet Łódzki, Polska),
 • Przemysław Waingertner (Uniwersytet Łódzki, Polska),
 • Zbigniew Wilczek (Uniwersytet Śląski, Polska),
 • Zofia Wilk-Woś (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Polska),
 • Magdalena Wiśniewska (Uniwersytet Łódzki, Polska),
 • Krzysztof Woźniak (Uniwersytet Łódzki, Polska),
 • ks. Sławomir Zabraniak (Uniwersytet Rzeszowski, Polska).

Oryginalną wersją (referencyjną) ‘Biuletynu Uniejowskiego’ jest wersja elektroniczna.